Osallistumisedellytykset

Tämän kilpailun järjestää ja siitä vastaa toleadoo GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts., Saksa (merkitty kaupparekisteriin numerolla 99522 Frankfurt am Mainin alioikeudessa), jonka laillinen edustaja on toimitusjohtaja Jürgen Böttcher (jäljempänä myös toleadoo GmbH).

 1. Tarjontamme perusajatus

Kilpailua ei olisi mahdollista järjestää ilman sponsorien tukea. Sen vuoksi kilpailuun osallistumisen yhteydessä pyydetään suostumusta siihen, että kilpailun järjestäjä ja sponsorit voivat suunnata osallistujille markkinointiviestintää etenkin sähköpostitse ja puhelimitse. Kilpailuun ei voi osallistua internetissä, jos markkinointilupaa ei anneta. Jos et halua antaa markkinointilupaa, voit osallistua kilpailuun postikortilla.

 1. Osallistumisoikeus

2.1 Osallistumisoikeus on kaikilla, jotka kilpailuun osallistuessaan ovat vähintään 18-vuotiaita, jotka osallistuvat kilpailuun Suomessa ja joiden vakituinen asuinpaikka sijaitsee Suomessa. Kilpailuun eivät voi osallistua toleadoo GmbH :n sponsorien tai taikka niiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä tai samassa taloudessa asuvat henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole myöskään henkilöillä, joiden osallistuminen on hylätty näiden sääntöjen 6 kohdan mukaisesti tai jotka on suljettu ulos kilpailusta.

2.2 Kilpailuun on osallistuva omalla nimellä. Välikäsien käyttö kilpailuun osallistumiseksi on kielletty.

 1. Osallistuminen

3.1 Osallistuminen internetissä tapahtuu rekisteröitymisen kautta. Sen yhteydessä on annettava markkinointilupa toleadoolle ja kilpailun sponsoreille. Yksityiskohdat ilmenevät kilpailukohtaisesta markkinointiluvasta. Internetissä tapahtuvan rekisteröitymisen yhteydessä lähetetään sähköpostiviesti osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Viesti sisältää vahvistuslinkin. Kaksinkertaisen varmistuksen periaatteen mukaisesti osallistuminen vahvistuu vasta, kun osallistuja napsauttaa saamaansa vahvistuslinkkiä.

3.2 Kilpailuun voi osallistua myös antamatta markkinointilupaa lähettämällä postikortin osoitteeseen toleadoo GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts, Deutschland. Postikortin tekstipuolelle on kirjoitettava tunnus ”Gewinnspiel” (kilpailu), osallistujan osoite sekä URL-osoite, jossa kilpailu on järjestetty. Lisäksi osallistujan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa, jotta hänelle voidaan ilmoittaa mahdollisesta voitosta.

3.3 Osallistuminen on mahdollista vain ilmoitettuun määräaikaan asti. Sen jälkeen kilpailuun ei voi osallistua. Osallistuttaessa kilpailuun postikortilla osallistuminen on tapahtunut määräajan puitteissa, kun postikortti on lähetetty ennen määräajan umpeutumista ja saapunut toleadoolle kolmen arkipäivän kuluessa määräajan päättymisestä.

3.4 Osallistumiseen ei millään tavoin vaikuta tuotteiden hankkiminen, vastikkeellisten suoritteiden hyödyntäminen eikä yhteys- tai käyttömaksujen maksaminen toleadoolle, sponsoreille tai muille kilpailuun liittyville yrityksille. Jos osallistumisen yhteydessä toteutetaan kysely tai esitetään tarjouksia, kyselyyn osallistuminen tai tilauksen tekeminen ei vaikuta voittomahdollisuuksiin.

3.5 Jos osallistuja on internetissä rekisteröityessään antanut markkinointiluvan (mikä on osallistumisen edellytys) ja peruuttaa luvan kilpailuun osallistumisen jälkeen, tämä ei vaikuta voittomahdollisuuksiin. Suostumuksen peruuttamisella ei siis ole takautuvaa vaikutusta osallistumisoikeuden edellytysten täyttymiseen.

 1. Voittojen jakaminen ja erityisehdot

4.1 Verkkosivuilla mainitut palkinnot arvotaan kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken neljän viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.

4.2 Jos palkintona on lahjakortti, se voi koostua useista lahjakorteista, joiden yhteen laskettu kokonaisarvo vastaa palkintona olleen lahjakortin arvoa.

4.3 Arvoltaan 250 000,00 euroa ylittävät voitot jaetaan vain, jos todennettuja osallistujia on vähintään 250 000. Todennettuina osallistujina pidetään osallistujia, jotka ovat ilmoittaneet paikkansa pitävät tiedot, tunnistautuneet ja täyttäneet 18 vuotta.

 1. Voittajille ilmoittaminen ja voittojen toimittaminen

5.1 Voittajille ilmoitetaan voitosta kirjeitse, puhelimitse ja sähköpostitse.

5.2 Kilpailun järjestäjä lähettää palkinnot voittajille omalle kustannuksellaan.

5.3 Rahapalkinnot maksetaan šekkeinä. Šekit lähetetään voittajille kilpailun järjestäjän kustannuksella.

 1. Palkinnon saantioikeuden raukeaminen

6.1 Jos voittajalle ei onnistuta ilmoittamaan voitosta, hänen oikeutensa palkinnon saamiseen raukeaa. Voitosta ilmoittamisen katsotaan epäonnistuneen, kun

 1. a) kirjattuna kirjeenä lähetettyä voittoilmoitusta ei voida toimittaa perille tai voittaja ei 14 päivän kuluessa kirjeen toimittamisesta reagoi ilmoitukseen ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse (yhteydenoton on saavuttava järjestäjälle 14 päivän kuluessa)
 2. b) voittaja ei vastaa puhelimeen kahdesta soittoyrityksestä huolimatta ja
 3. c) sähköpostitse lähetettyä voittoilmoitusta ei voida toimittaa perille tai voittaja ei 14 päivän kuluessa viestin toimittamisesta reagoi ilmoitukseen ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse (yhteydenoton on saavuttava järjestäjälle 14 päivän kuluessa).

6.2 Palkinnon saantioikeuden rauettua palkinto arvotaan uudelleen.

 1. Siirrettävyys ja verot

Voitto-oikeutta ei voi siirtää, vaan se on henkilökohtainen. Voittaja vastaa yksinomaisesti mahdollisista perittävistä veroista ja viranomaismaksuista.

 1. Käyttäytymissäännöt, hylkääminen ja kilpailusta sulkeminen

8.1 Toleadoolla on oikeus hylätä osallistujia ja sulkea heitä ulos kilpailusta, jos he pyrkivät vaikuttamaan osallistumismenettelyyn, peliin tai toleadoon sivustoon siinä onnistuen tai epäonnistuen, rikkovat pelisääntöjä tai pyrkivät muin epärehellisin tai vilpillisin keinoin vaikuttamaan kilpailun järjestämiseen erityisesti häiritsemällä käytettävän ohjelmiston toimintaa taikka uhkailemalla tai häiritsemällä toleadoon tai sponsorien työntekijöitä tai muita osallistujia.

8.2 Harkintansa mukaan toleadoo GmbH voi sulkea osallistujia ulos kilpailusta myös etukäteen, etenkin jos on olemassa käyttäytymissääntöjen rikkomisen uhka.

 1. Kilpailun lopettaminen ja muuttaminen

Toleadoo pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa kilpailu perustellusta syystä milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämä pätee etenkin tilanteisiin, joissa kilpailua ei jostain syystä voida järjestää suunnitellusti. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla tietokoneiden saamat virustartunnat, ohjelmisto- ja laitteistovirheiden ilmeneminen sekä muut tekniset tai oikeudelliset syyt, jotka haittaavat kilpailun hallinnointia, turvallisuutta, asianmukaisuutta tai tavanomaista ja asiallista järjestämistä. Tällaisissa tilanteissa toleadoolla on myös oikeus muuttaa kilpailua harkintansa mukaan.

10. Vastustamis- ja peruuttamisoikeus seurauksineen

Osallistuja voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä markkinointitarkoituksessa tai peruuttaa mahdollisesti aiemmin antamansa suostumuksensa siihen. Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksessa tai tietojen muu käyttö lopetetaan tällöin välittömästi. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa vastustamisesta/peruuttamisesta välittömästi myös kilpailun sponsoreille.

 1. Tietosuoja

Tutustu erilliseen tietosuojalausekkeeseen.

 1. Lainvalinta

Kilpailuun sovelletaan osallistujan asuinpaikkavaltion pakottavaa lainsäädäntöä. Muilta osin sovelletaan Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä.